REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW MORZE GÓR

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin. Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami, wspólna wiedza w tym zakresie pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz skoncentrować się na zapewnieniu komfortowego i miłego wypoczynku.

Rezerwacja
1. Rezerwacje apartamentów wymagają wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Rezerwacja, dokonana drogą telefoniczną, e-mailową lub przez inny komunikator społecznościowy jest utrzymywana przez 3 dni robocze. W tym czasie na konto właściciela apartamentów Morze Gór powinien wpłynąć zadatek.
3. Podczas rezerwacji wymagane jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail osoby rezerwującej
4. Rezerwacja dokonana drogą elektroniczną, przez stronę internetową
www.morzegor.pl (system rezerwacyjny Booking Engine by KWHotel), zostaje potwierdzona przez rezerwującego w ciągu 48 godzin, poprzez wpłatę, zadatku w formie:
• przelewu bankowego na konto wskazane w procesie rezerwacji na
stronie www.morzegor.pl . To samo konto wskazane jest w punkcie 3 części „ZAKWATEROWANIE” niniejszego regulaminu,
• systemu Przelewy24 (bramka płatnicza)
• systemu PayPal,
5. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji.
6. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja wstępna ulega automatycznie anulowaniu.
7. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
8. Istnieje możliwość przesunięcia pobytu z powodów losowych (choroba lub inny nieszczęśliwy wypadek), przy czym przesunięcie terminu nie może pokrywać się z datami: długiego weekendu majowego i czerwcowego, okresu świąt od Bożego Narodzenia do Nowego Roku, świąt Wielkanocnych. Długość pobytu oraz ilość zarezerwowanych apartamentów musi być taka sama jak w rezerwacji pierwotnej i musi zostać pokryta ewentualna różnica w cenie za apartament.
9. Warunki pogodowe nie są i nie mogą być przyczyną przesunięcia rezerwacji.
10. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.

Dane firmowe:
Krzysztof Mielcarek, siedziba: 80-346 Gdańsk, ul. Wejhera 18a, oddział: Morze Gór, Łężyce 77c,
57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 583 007 08 83, REGON 190002431
11. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

Zakwaterowanie
1. Na dwa dni przed przyjazdem, wiadomością sms lub e-mail, zostanie wysłany do Klienta link ze ścieżką do karty meldunkowej oraz systemu płatniczego.
2. Rozliczenie pobytu, zgodnie z rezerwacją następuje poprzez uiszczenie pełnej kwoty za pobyt, na dwa dni przed przyjazdem na konto bankowe PL141050 1764 1000 0092 0471 0819 i najdalej w dniu przyjazdu przez bramkę płatniczą Przelewy24 lub system PayPal
3. Brak rozliczenia i wypełnienia karty meldunkowej w dniu przyjazdu skutkuje brakiem uzyskania dostępu do apartamentu (pomimo wcześniej otrzymanych kodów, które aktywują się dopiero po dokonanej wpłacie i meldunku).
4. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.30 w dniu wyjazdu.
5. Klient przyjeżdżający do obiektu w dniu przyjazdu powinien określić przedział czasowy przybycia do obiektu najlepiej drogą telefoniczną pod numerem 696 709 727 lub 737 883 133. Wszystkie nadane kody dostępowe aktywne będą dopiero po godzinie 16:00 i po wypełnieniu karty meldunkowej i uiszczeniu opłaty.
6. Wcześniejsze zameldowanie niż godzina 16:00 (o ile będzie taka możliwość), może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
7. Nieopuszczenie apartamentu w dniu planowanego wyjazdu do godz. 10.30 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
8. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę dokumentującą otrzymaną wpłatę, przy czym należy zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności.
9. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie e-mailem lub przez komunikator, przez który została dokonana rezerwacja o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w potwierdzeniu rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze – kody dostępowe, może odmówić ich wydania lub mogą zostać zablokowane kody dostępowe.

Pobyt i części wspólne
1. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
2. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
3. Morze Gór zobowiązane jest: zapewnić warunki do i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających gościach. Bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w
obiekcie. Dokonywać niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
4. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody lub internetu.

Dane firmowe:
Krzysztof Mielcarek, siedziba: 80-346 Gdańsk, ul. Wejhera 18a, oddział: Morze Gór, Łężyce 77c,
57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 583 007 08 83, REGON 190002431

5. Klienci Morza Gór korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz stosować się do próśb pracowników obiektu.
6. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony ale monitorowany.
7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, ani znajdującego się w nim mienia.
8. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest regulamin pokoju zabaw znajdującego się w obiekcie, oraz placów zabaw znajdujących się na posesji.

Obowiązki klienta
1. Na czas wynajmu apartamentu Gościom zostaje wydany klucz lub przypisany do nazwiska kod dostępowy do wejścia i poruszania się po obiekcie.
2. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z osobą zarządzającą.
3. Wynajem apartamentów obejmuje minimum 2 doby.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu /trudności komunikacyjne, powody osobiste/.
5. W całym obiekcie w godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna.
6. Klient zobowiązany jest do utrzymania apartamentu w stanie, w jakim go zastał.
7. Ponadto ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę wskazaną na informacji dodatkowej znajdującej się w apartamencie o wszelkich szkodach i brakach zastanych w apartamencie.
8. Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z ewentualnymi stratami, które wystąpiłyby wskutek niewłaściwego użytkowania apartamentu.
9. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie możego oddawać w dalszy podnajem. Ze względów bezpieczeństwa, osoby niezameldowane w obiekcie, nie mogą w nim przebywać.
10. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku niedostosowania się do tego wymogu Klient ponosi karę pieniężną w wysokości 500,-zł.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz używania przedmiotów typu żelazka, grzałki, dmuchawy, nagrzewnice itp. niebędącymi wyposażeniem apartamentu..
12. W przypadku niedostosowania się do zakazu, nakładana jest kara pieniężna w wysokości 500,00zł.
13. W obiekcie znajduje się narciarnia, w związku z tym prosimy o przestrzeganie zakazu wnoszenia sprzętu narciarskiego do apartamentu.
14. Obowiązuje zakaz chodzenia po obiekcie w butach narciarskich.

Dane firmowe:
Krzysztof Mielcarek, siedziba: 80-346 Gdańsk, ul. Wejhera 18a, oddział: Morze Gór, Łężyce 77c,
57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 583 007 08 83, REGON 190002431
15. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka.
16. Odpowiedzialność obsługi obiektu za utratę lub uszkodzone rzeczy Gości regulują przepisy K.C.

 

Życzymy miłego pobytu
Właściciele i Personel
Apartamentów Morze Gór

Regulamin zaktualizowany 21.04.2023 r.

REGULAMIN POKOJU ZABAW I PLACACH ZABAW
APARTAMENTÓW MORZE GÓR

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i opiekunów przygotowaliśmy kilka zasad obowiązujących na terenie POKOJU ZABAW
i NA PLACACH ZABAW apartamentów MORZE GÓR
Dzieci bez względu na wiek powinny przebywać w pomieszczeniu wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Opiekunowie oraz rodzice ponoszą pełną  odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Pokoju zabaw.
1. Sala i place zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia do 14 roku życia.
2. Do pokoju zabaw proszę wchodzić bez obuwia.
3. Pokój zabaw czynny jest od godziny 9.00 do 21.00
4. Rodziców i opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom okularów, zegarków, łańcuszków, kolczyków oraz innych przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Pokoju zabaw i na placach zabaw dzieci.
5. Zabawki należy używać stosownie do przeznaczonego wieku.
6. Apartamenty Morze Gór nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe należące do dziecka lub opiekunów (np. telefony, portfele, komputery itp.) pozostawione/zgubione w Pokoju zabaw i placach zabaw.
7. W przypadku pozostawienia dziecka na terenie Pokoju zabaw i placach zabaw Morza Gór bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna, apartamenty Morze Gór nie ponoszą odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.
8. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie i są zobowiązani do pokrycia kosztów za uszkodzone
zabawki lub urządzenia, a także za przedmioty lub urządzenia, które zaginęły podczas zabawy w Pokoju Zabaw i na placach zabaw.
9. Prosimy, aby każde dziecko sprzątało po sobie zabawki oraz przedmioty, z których korzystało. Prosimy również aby dzieci nie korzystały z kilku gier lub kilku pudełek puzzli jednocześnie.
10. Teren Pokoju zabaw i placów zabaw jest monitorowany całodobowo.

ZABRANIA SIĘ
1. Wynoszenia i niszczenia piłeczek z basenu, gdyż mogą one stanowić zagrożenie poślizgnięcia się. Za uprzątniecie kulek po zabawie dzieci, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
2. Wynoszenia zabawek poza teren Pokoju zabaw i placów zabaw.
3. Bójek, popychania oraz innych agresywnych zachowań.
4. Wnoszenia z zewnątrz jedzenia oraz napojów na teren zabawowy Pokoju zabaw i placów zabaw.
5. Zabrania się spożywania słodyczy, posiłków oraz picia napojów podczas zabawy.
6. Wspinania się na sprzęty i meble, które nie są elementami sprzętu do zabawy (półki, krzesła, stoliki).
7. Niszczenia zabawek, gier oraz innego wyposażenia Pokoju zabaw i placów zabaw.
8. Korzystania z Pokoju zabaw i placów zabaw, osobom będącym nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
9. Spożywania alkoholu oraz środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji na terenie Pokoju zabaw i placów zabaw.
10. Używania wulgaryzmów.
11. Palenia papierosów oraz e-papierosów.
12. Nie należy stawać na przedmioty, z których grozi upadek, np. piłki, krzesełka, stoliki.
13. Zabrania się korzystania z urządzeń i wyposażenia Pokoju zabaw i placów zabaw, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
14. Personel Morza Gór może wyprosić z Pokoju zabaw i placów zabaw dziecko lub osobę, której zachowanie zagraża innym
uczestnikom zabawy, może też zażądać opuszczenia Pokoju zabaw wszystkim osobom, które nie stosują się do regulaminu.
15. Właściciel oraz personel Morza Gór nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających powyższego regulaminu.
16. Regulamin dotyczy również placów zabaw i elementów zabawowych na zewnątrz budynku.

TELEFONY ALARMOWE:
• Policja 997
• Straż pożarna 998
• Pogotowie 999
• Telefon alarmowy z tel. Kom. 112
• Telefon do opiekunów budynku +48 737 883 133

Aktualizacja: 21.04.2023r.